Statutul asociației

PREAMBUL

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, modificată și actualizată, ale Codului administrativ din 3.07.2019 și cu dispozițiile art. 188 și urm. din Noul Cod Civil și în temeiul acestor dispoziții, s-a luat hotărârea redactării prezentului statut al asociației ASOCIAŢIA ACASĂ ÎN BUCOVINA (denumită în continuare Asociaţia), persoană juridică de drept privat, organizație profesională, nonguvernamentală, apolitică, independentă, cu caracter nelucrativ înființată pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute la art. 6 din prezentul Statut.

CAPITOLUL I

MEMBRII FONDATORI

Art. 1. Prezenta asociație se constituie având ca membri fondatori următoarele persoane:

1.1. SAVIN LIVIU, domiciliat în satul FALCĂU, comuna BRODINA,  județul SUCEAVA.

1.2. ȘOFLĂU MIȘU-VIRGIL, domiciliat în satul FALCĂU, comuna BRODINA, județul SUCEAVA.

1.3. HOCHIAN IOAN, domiciliat în satul BRODINA, comuna BRODINA, județul SUCEAVA.

1.4. HUDEMA NICOLAE-OCTAVIAN, domiciliat în satul SADĂU, comuna BRODINA, județul SUCEAVA.

CAPITOLUL II

Denumirea, sediul şi durata Asociaţiei

Art. 2. DenumireaAsociaţieieste ASOCIAȚIA ACASĂ ÎN BUCOVINA, conform Dovezii privind disponibilitatea denumirii nr.190041 din 20.04.2021, eliberată de Ministerul Justiţiei. Asociația va avea ștampilă, siglă și însemne proprii.

Art. 3. Asociația este o organizație profesională, nonguvernamentală, apolitică, independentă, cucaracter nelucrativ, creată prin liberul consimțământ al asociaților, în scopul:

 • stimulării și sprijinirii dezvoltării locale, regionale și naționale prin inițiative, activități și măsuri care să crească numărul de turiști, să dezvolte și să promoveze turismul din Brodina și din regiune, în toată diversitatea sa, atât în țară, cât și în străinătate, precum și să realizeze sau să acorde suportul necesar elaborării și implementării strategiilor de dezvoltare a turismului local, regional și național ținând cont de principiile turismului durabil.
 • organizării de activități, evenimente, programe comunitare în vederea oferirii de servicii sociale, suport material și financiar persoanelor aflate în dificultate (tineri, copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, sinistrați);
 • realizării de activități bazate pe valori culturale, expresii artistice sau alte expresii creative constând în dezvoltarea, crearea, producerea, difuzarea și conservarea bunurilor și serviciilor care constituie expresii culturale, artistice sau alte expresii creative.

Art. 4. (1) Sediul Asociaţiei este în România, satul Falcău, comuna Brodina, nr. 89,  județul Suceava.

 • Schimbarea sediului și/sau deschiderea de filiale va/vor putea fi hotărâtă/hotărâte de Adunarea Generală a Asociaților, cu obligația declarării de grefa instanței competente a noului sediu, în scopul înregistrării acestei mențiuni în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Art. 5. Asociaţia este constituităpe o duratănedeterminată, începând cu data înscrierii sale înRegistrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

CAPITOLUL III

Scopul şi obiectivele Asociaţiei

Art. 6. Asociația se constituie în scopul :

 • stimulării și sprijinirii dezvoltării locale, regionale și naționale prin inițiative, activități și măsuri care să crească numărul de turiști, să dezvolte și să promoveze turismul din Brodina și din regiune, în toată diversitatea sa, atât în țară, cât și în străinătate, precum și să realizeze sau să acorde suportul necesar elaborării și implementării strategiilor de dezvoltare a turismului local, regional și național ținând cont de principiile turismului durabil.
 • organizării de activități, evenimente, programe comunitare în vederea oferirii de servicii sociale, suport material și financiar persoanelor aflate în dificultate (tineri, copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, sinistrați);
 • realizării de activități bazate pe valori culturale, expresii artistice sau alte expresii creative constând în dezvoltarea, crearea, producerea, difuzarea și conservarea bunurilor și serviciilor care constituie expresii culturale, artistice sau alte expresii creative.

Art. 7. ObiectiveleAsociațieirezidăîn:

7.1. crearea unui cadru de planificare și de exprimare pentru structurile implicate în turism;

7.2. elaborarea, implementarea, monitorizarea și adaptarea la situația socio-economicăa zonei, astrategiei de dezvoltare a turismului din Brodina și zonele cu potential turistic din imediata vecinătate;

7.3. creșterea vizibilității și prestigiului destinației turistice Brodina și împrejurimi;

7.4. coordonarea activității de promovare a turismului local, în totalitatea formelor, inclusiv prin editarea de materiale publicitare adecvate care să fie complementare promovării individuale (participare la târguri de turism, caravane de promovare etc.);

7.5. sprijinirea instituțiilor publice și private în domeniul turismului;

7.6. înființarea de puncte de informare turisticăși susținerea desfășurăriiactivității acestora;

7.7. creșterea calității serviciilor turistice prin promovarea și încurajarea practicilor, programelorși proiectelor din domeniul turismului durabil;

7.8. producerea și distribuirea produselor de promovare și demarketingturistic;

7.9. realizarea de statistici și a unei baze de date pentru observarea activității turistice;

7.10. propunerea de măsuri și investiții pentru dezvoltarea turismului din Brodina și zona învecinată;

7.11. identificarea resurselor financiare sau a programelor de finanțare în vederea propunerii sauimplementării de proiecte pentru dezvoltarea turismului;

7.12. atragerea de investiții în turismul local;

7.13. cooptarea si afilierea la organisme interne și internaționale pentru promovareaoportunităților turistice din Brodina și zona învecinată;

7.14. realizarea unor activități pentru atragerea și facilitarea investițiilor în turismul local;

7.15. promovarea de măsuri pentru protejarea, conservarea și întreținerea mediului înconjurător,patrimoniului cultural, istoric și turistic din spațiul rural;

7.16. organizarea și participarea la evenimente, târguri, conferințe, pentru a promova turismul din Brodina și zona învecinată sau interesul membrilor, la solicitarea acestora;

7.17. încurajarea cooperării între membri în cadrul asociației, precum și între membri și terți dinindustria turismului;

7.18. informarea membrilor cu privire la modificările legislative din domeniul turismului;

7.19. asigurarea pregătirii angajaților proprii în vederea îmbunătățirii serviciilor turistice oferite.

7.20. susținerea intereselor membrilor în raport cu instituțiile publice locale sau centrale înprobleme sau situații care au impact global asupra dezvoltării și promovării turismului local în ansamblul său;

7.21. orice alte inițiative care duc la dezvoltarea turismului în Brodina și împrejurimi.

7.22. implicarea în activități sociale constând în creșterea calității vieții persoanelor aflate în dificultate;

7.23. formarea și consolidarea deprinderilor de viață autonomă/independentă necesare (re)integrării sociale a persoanelor aflate în dificultate;

7.24. formarea de rețele de asistență în comunitate prin parteneriate cu instituții ale statului și furnizori privați de bunuri și servicii, îmbunătățirea gradului de informare a membrilor comunității despre nevoile și drepturile copilului și ale persoanelor aflate în dificultate în scopul creării unui mediu mai tolerant și mai suportiv;

7.25. îmbunătățirea continua a calității serviciilor oferite persoanelor în dificultate;

7.26. dezvoltarea, crearea, producerea, difuzarea și conservarea bunurilor și serviciilor care constituie expresii culturale, artistice sau alte expresii creative.

CAPITOLUL IV

Patrimoniul Asociaţiei

Art. 8. Patrimoniul iniţial alAsociaţieieste de 800 lei, fiind vărsat în totalitate la data  constituirii asociației și este constituitdin contribuția în numerar a asociaţilor, după cum urmează:

8.1. savin liviu – 200 lei

8.2. ȘoflĂu Mișu-Virgil – 200 lei

8.3. hochian ioAn – 200 lei

8.4. HUDEMA NICOLAE-OCTAVIAN – 200 lei

Art. 9. Patrimoniul inițial al asociației poate fi completat cu venituri obținute de asociație.

Art. 10. Veniturile obținute de asociație pot proveni din :

 1. contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial și cotizațiile anuale ale asociaților;
 2. aporturile, în numerar sau în natură ale membrilor, ulterioare înființării asociației;
 3. cotizațiile membrilor, periodice sau ocazionale;
 4. dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;
 5. venituri realizate din activități economice directe realizate de asociație;
 6. donații, sponsorizări sau legate;
 7. resurse ce pot fi obținute de asociație de la bugetul de stat și / sau de la bugetele locale;
 8. alte venituri prevăzute de lege.

Art. 11. Asociaţia are un buget propriu de veniturişi cheltuieli. Situaţiile financiare se întocmescşise publică în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 12. Asociația poate desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal al acesteia.

Art.13. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute din activitatea acestorsocietăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei.

Art. 14. Asociaţia poate crea organizaţii subordonate sau poate participa la constituirea deorganizaţii în parteneriat cu organizaţii similare sau cu societăţi comerciale interesate de atingerea obiectivelor Asociaţiei, iar eventualele rezultate financiare determinate în acest fel se vor aloca exclusiv pentru dezvoltarea proprie a structurilor sale, conform legii.

CAPITOLUL V

Asociații

Art. 15. (1) Conform principiului liberei asocieri, membrii care compun Asociația, persoane fizicesau juridice, sunt membrii fondatori, membrii asociați și membrii consultanți.

 • Membrii Fondatori sunt structurile semnatare, prin organele deliberative, care au pus bazeleAsociației, au semnat Statutul acesteia.
 • Membrii Asociați sunt alte structuri care aderăla Asociație dupăconstituirea acesteia șicontribuie la completarea patrimoniului Asociației. Aceștia pot fi asociații profesionale și operatori de turism, asociații care operează în domeniile sociale și culturale precum și orice persoană fizică sau juridică interesată în activitatea turistică, socială sau culturală.
 • Membrii Consultanți sunt structurile care aderăla scopurile Asociației și o sprijină, prindiverse mijloace, în realizarea acestora.

Art. 16. Membrii Fondatori și Membrii Asociați au următoarele drepturi:

a) săaleagă şi săfie aleşi în organele de conducere aleAsociaţiei, prin reprezentanţii lor în acesteorgane;

b) săparticipe la luarea hotărârilor în cadrulAsociaţiei, conform prevederilor prezentului Statut; c) săfacăpropuneri care stau la baza strategiei, respectiv a politicii de dezvoltare a turismului înBrodina și zona învecinată;

d) săbeneficieze, în conditiile stabilite prin decizie a Consiliului Director alAsociației, dereduceri, sau chiar scutiri, la taxele și tarifele practicate pentru anumite categorii de servicii practicate de Asociație;

e) săparticipe, cu prioritate, la evenimentele, conferințele și celelalte actiuni organizate deAsociație;

f) săfie informați asupra organizării oricărui tip de acțiune promotională, în țarăsau străinătateşisă le fie reprezentate interesele în cadrul acestor acțiuni, la cerere prin desemnarea de resurse și personal necesar;

g) săreclame orice acțiuni, practici sau evenimente care împiedicădesfășurarea unui turismdurabil și civilizat în Brodina și zona învecinată organelor/instituțiilor abilitate sau instanțelor de judecată, sens în care să beneficieze de întregul sprijin al Asociației pentru rezolvarea imediată a problemelor respective;

h) săbeneficieze de informare și documentare gratuite la sediulAsociaţiei, în ceea ce priveştebaza de date și materialele din biblioteca aflată în dotarea acesteia;

 1. i)  să primească, la cerere, toate informaţiile disponibile care privesc activitatea Asociaţiei;
 • să fie informaţi asupra programelor şi proiectelor de dezvoltare a Asociației;
 • să se retragă liber din Asociație ;
 • să se adreseze instanţelor judecătoreşti în cazul în care o hotărâre a Asociaţiei este contrară Statutului şi legilor în vigoare;
 • orice alte drepturi prevăzute de reglementările legale aplicabile.

Art. 17. Membrii Consultanți au următoarele drepturi:

 1. să facă propuneri care stau la baza strategiei, respectiv a politicii de dezvoltare a turismului în Brodina și zona învecinată;
 • să participe, fără drept de vot, la ședințele Adunării Generale;
 • să participe, cu prioritate, la evenimentele, conferințele și celelalte acțiuni organizate de Asociație;
 • să reclame orice acțiuni, practici sau evenimente care împiedică desfășurarea unui turism durabil și civilizat în Brodina și zona invecinată, sens în care să beneficieze de întregul sprijin al Asociației pentru rezolvarea imediatăa problemelor respective;
 • să beneficieze de informare și documentare gratuite la sediul Asociației, în ceea ce privește baza de date și materialele din biblioteca aflată în dotarea acesteia.

Art. 18. Membrilor Fondatori și Membrilor Asociați le revin următoarele obligații:

 1. să respecte Statutul şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei;
 2. să plătească cotizaţia anuală, sumă plătită în două tranșe semestriale, în primele 15 (cincisprezece) zile lucrătoare ale semestrului;
 3. să se abţină de la întreprinderea oricăror acte sau fapte care ar putea avea drept consecinţă lezarea scopului şi a imaginii Asociaţiei sau care ar periclita îndeplinirea obiectivelor Asociației şi/sau ar conduce la producerea unui prejudiciu;
 4. să desfăşoare acţiuni în sprijinul creşterii prestigiului Asociației ;
 5. să contribuie la realizarea activităților propuse de Asociație;
 6. să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul sau cu ocazia manifestărilor organizate de Asociație;
 7. să contribuie la elaborarea strategiilor, programelor, proiectelor din domeniul turismului la nivelul zonei de acțiune;
 8. să acționeze pentru creșterea prestigiului Asociației.

Art. 19. (1) În cazul altor structuri care aderă Asociație, calitatea de membru asociat al Asociației se dobândește prin hotărârea AdunăriiGenerale a Asociaților, precedată de hotărârea organului decizional al viitorului membru. Hotărârea organului decizional privind dobândirea calității de membru se comunică în scris Adunării Generale a Asociaților .

 • În urma adoptării hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor de a accepta un nou membru, se va încheia un Act Adiţional la prezentul Statut, prin care noul membru va fi menţionat în preambulul Statutului.
  • Calitatea de membru consultant se obține în urma depunerii unei cereri în formă scrisă, care va fi supusă spre dezbatere în Adunarea Generală a Asociaților. În urma adoptării hotărârii Adunării Generale a Asociaților de a accepta un nou membru consultant, acesta va fi menționat și va figura în Registrul Membrilor Consultanți.
 • Orice nou membru al Asociaţiei, indiferent de faptul că este vorba de un membru asociat sau de un membru consultant, va accepta în totalitate prevederile Statutului Asociaţiei la data aderării sale.

Art. 20. În cazul altor structuri care aderă Asociație, retragerea din Asociație opereazăîn baza hotărârii organului decizional al asociatului,comunicată în scris Adunării Generale a Asociaților.

Art. 21. Calitatea de asociat înceteazăîn cazul retragerii sau excluderii dinAsociaţie, conformprevederilor prezentului Capitol.

Art. 22. Orice cerere de retragere îşi produce efectele de la data aducerii acesteia la cunoştinţaAdunării Generale a Asociaţilor. Retragerea din Asociație nu conduce la ştergerea obligaţiilor asumate de către membrul în cauză dacă, la data comunicării deciziei unilaterale de retragere, obligaţiile asumate faţă de Asociaţie nu erau stinse.

Art. 23. Adunarea Generalăa Asociaților poate hotărî pierderea calităţii de membruşi, ulterior,excluderea din Asociație, în următoarele situaţii:

 1. nu îşi îndeplineşte obligaţiile faţă de Asociaţie;
 2. nu îşi plăteste, la scadentă, cotizația anuală;
 3. foloseşte prerogativele statutare în interes propriu;
 4. acţionează prin orice mijloace în scopul vădit de defăimare a Asociaţiei si a membrilor ori al periclitării activităţii acesteia;
 5. aduce prejudicii morale şi materiale Asociaţiei;
 6. este condamnat pentru fapte penale, stare incompatibilă cu aceea de membru al Asociației;
 7. în cazul declarării incapacitătii sau decesului membrilor – persoane fizice.

Art. 24. Excluderea dinAsociațienu conduce laştergerea obligaţiilor asumate de către membrulîn cauză, dacă, la data adoptării hotărârii de excludere, obligaţiile asumate faţă de Asociaţie nu erau stinse.

Art. 25. MembriiAsociațieicare se retrag sau care sunt excluşi nu au niciun drept asuprapatrimoniului social şi îşi pierd ulterior drepturile şi obligaţiile conferite de calitatea de membru, cu excepția obligatiilor prevăzute la art. 22 și la art. 25.

Art. 26. Calitatea de membru alAsociațieiînceteazăîn cazul în care persoana juridicăce deținecalitatea de membru al Asociației intră în procedura falimentului, conform Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

CAPITOLUL VI

Organele Asociaţiei

A. Adunarea Generală a Asociaților

Art. 27. (1) Adunarea Generalăeste organul de conducere alAsociaţieiși estealcătuită din totalitateaMembrilor Fondatori și Membrilor Asociați.

 • În cazul altor structuri care au dobândit calitatea de Membru Asociat, acestea sunt reprezentate în Adunarea Generală a Asociaților de câte un mandatar – persoană fizică, desemnat de reprezentanții legali ai membrilor asociați, care participă și votează, în numele și pe seama asociatului mandant, în cadrul ședintelor organului de conducere al Asociației. În acest sens, fiecare membru asociat va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura reprezentarea permanentă în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor.
 • Mandatul  reprezentaților este valabil de la data numirii acestora până la data revocării/înlocuirii lor, prin hotărârea Membrului Asociat.
 • Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a mandatarilor vor fi transmise, în copie, asociaților şi Preşedintelui Asociaţiei, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data adoptării lor/expirării termenului legal prevăzut pentru menționarea lor la Registrul Comerțului.
 • Din rândul Membrilor Fondatori și Membrilor Asociați, Adunarea Generală a Asociaților îi alege pe președintele și pe vicepreședintele Asociației, care exercită atribuţiile prevăzute în prezentul Statut şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel. Preşedintele și vicepreședintele Asociației sunt aleși cu votul a două treimi din numărul membrilor fondatori și al membrilor asociați.

Art. 28. Membrii consultanți au dreptul de a participa la ședințele Adunării Generale, dar nu audrept de vot.

Art. 29. La ședințele Adunării Generale pot fi invitați reprezentanți ai administrației publicecentrale și locale, ai mass-mediei și ai diferitelor instituții și organizații cu scopuri și activități similare din țară și din străinătate. În mod obligatoriu, la ședintele Adunării Generale va participa, fără drept de vot, directorul executiv al Asociației sau, în lipsa acestuia, o persoană împuternicită de acesta.

Art. 30. (1) Adunarea Generalăa Asociaţilor îndeplineşte atribuţiile care îi revin conform art. 21alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundatii, cu modificările și completările ulterioare, precum şi atribuţiile speciale prevăzute de prezentul Statut.

 • Atribuţiile Adunării Generale a Asociaţilor cu privire la activitatea proprie sunt:
  • stabilirea Strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
  • acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat Adunării Generale de către Consiliul Director;
 • aprobarea situaţiilor financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul financiar încheiat şi a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru următorul exerciţiu financiar;
  • alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director al Asociației;
  • stabilirea prerogativelor, limitelor și a duratei mandatului Consiliului Director;
  • alegerea şi revocarea Cenzorului Asociației;
  • alegerea Președintelui și a vicepreședintelui Asociației și stabilirea prerogativelor, limitelor și a duratei mandatului acestora;
  • ia act de numirea/revocarea din funcţie a directorului executiv al Consiliului Director, care îndeplinește și functia de director executiv al Asociației;
  • aprobarea organigramei şi a politicii de personal a Asociaţiei, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociaţiei, şi, dacă este cazul, a comisiilor/comitetelor;
  • aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Asociatiei;
  • aprobarea Regulamentului Intern de Funcţionare al Consiliului Director;
  • aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 100.000 Euro;
  • modificarea Statutului Asociaţiei;
  • dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
  • aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie, a retragerii şi excluderii unor membri din Asociaţie;
 • aprobarea cuantumului cotizației anuale, a periodicității și a modului de plată a acesteia;
 • aprobarea raportului anual al cenzorului;
 • înfiinţarea de filiale;

ş) confirmă afilierea Asociației la diverse organisme naționale sau internaționale;

 • schimbarea sediului Asociației, la propunerea Consiliului Director;

ţ) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în Statut.

Art. 31. Adunarea Generalăa Asociaţilor hotărăşte asupra finanţării unor obiective majore deinteres comun şi stabileşte cuantumul cotelor de contribuţie ale membrilor. Hotărârile Adunării Generale vor fi supuse aprobării organelor decizionale aparținând Membrilor Asociați ai Asociației, alții decât persoanele fizice, în condițiile în care aceste finanţări converg cu competenţele acestora în stabilirea bugetului propriu.

Art. 32. Reprezentanții Membrilor Asociaţi în Adunarea GeneralăaAsociaţilor sunt responsabili pentru activitatea lor, în conformitate cu prevederile legale referitoare la mandate și cu dispozițiile Codului Administrativ din 3 iulie 2019.

Art. 33. Adunarea Generalăa Asociaţilor se întruneşte cel puţin o datăpe anşi are drept decontrol permanent asupra Consiliului Director şi a Cenzorului.

Art. 34. (1) Adunarea Generalăa Asociaţilor va fi convocată ori de câte ori este necesar, de cătrePreşedintele Asociaţiei ori, în lipsa acestuia, de vicepreședintele Asociației sau de un număr reprezentând cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor fondatori și al membrilor asociaţi.

 • Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puţin 5 (cinci) zile calendaristice anterioare datei desfăsurării şedinţei şi va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi a şedinţei.
 • Şedinţele Adunării Generale a Asociaţilor vor fi conduse de Preşedintele Asociaţiei sau, în absenţa acestuia, de vicepreședintele Asociației ori de persoana desemnată de către Adunarea Generală dintre membrii participanţi.
 • Adunarea Generală a Asociaţilor va alege dintre membrii participanți la şedinţă, un secretar care va redacta procesul-verbal al şedinţei sau va desemna, din rândul salariaților Asociației, un secretar tehnic de ședință.
 • Procesul-verbal este semnat de Preşedinte sau, în absenţa acestuia, de vicepreședintele Asociației ori de persoana desemnată şi de secretar. O copie a procesului-verbal va fi transmisă,în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data şedinţei, fiecărui membru fondator și fiecărui membru asociat, convocat conform prevederilor alin. (2), indiferent dacă a fost sau nu prezent la şedinţă. Hotărârile Adunării Generale pot fi publicate și pe propria pagină de internet.
 • Hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociaţiei.

Art. 35. (1) Fiecare membru fondator si fiecare membru asociat, prin reprezentantul său, are unvot egal în Adunarea Generală a Asociaţilor.

 • Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al membrilor fondatori și asociati, prezenţi la şedinţă,cu excepţiahotărârilorprivind exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 30, alineatul (2), literele k), l), m) si n), pentru adoptarea cărora sunt necesare voturile a 2/3 din numărul total al membrilor fondatori și membrilor asociați.

Art. 36. În exercitarea atributiilor care îi revin, Adunarea Generalăa Asociaţilor adoptăhotărâri,iar voturile se exercită doar de către Membrii Fondatori, Membrii Asociați / reprezentantii  Membrilor Asociati, în limitele mandatului acordat.

Art. 37. Membrul fondator, Membrul Asociat sau reprezentantul  Membrului Asociat care, într-o anumităproblemă supusă aprobării Adunării Generale a Asociaților, este interesat personal sau prin soţul său, prin ascendenţii sau descendenţii săi, prin rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot, sub sancţiunea de daune – interese dacă fără votul său nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută pentru adoptarea hotărârii.

Art. 38. Hotărârile adoptate de către Adunarea Generalăa Asociaţilor, în limitele legii, ale Statutului si cu respectarea hotărârilor adoptate de organele de conducere ale membrilor asociati sunt obligatorii chiar şi pentru membrii fondatori si membrii asociati care nu au luat parte la Adunarea Generală a Asociaților sau care au votat împotrivă, precum si pentru membrii consultanti.

Art. 39. Hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor, contrare legii saudispoziţiilor cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii fondatori si/sau asociati care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când s-a luat cunoştinţă despre acea hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

B. Președintele și Vicepreședintele Asociației

Art.  40. (1) Președintele si vicepreședintele Asociatiei sunt alesi pe o perioadăde 3 (trei) ani.

 • Preşedintele Asociatiei îndeplineşte următoarele atribuţii: a) convoacă şi conduce lucrările Adunării Generale;

b) reprezintăAsociaţiaîn relaţiile cu terţii,cu excepţiasituaţiilor în care se prevede altfel in modexpres;

c) semneazăacteleşi documentele adoptate de organul de conducere al Asociaţiei;

d) urmăreşteşi asigurăducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Asociaților;

e) îndeplinește orice alte sarcini dispuse de către Adunarea Generală.

 • Vicepresedintele Asociatiei îndeplineste oricare din atributiile presedintelui în absenta acestuia si orice alte atributii încredințate de către președinte.
 • Se desemnează ca prim Președinte al Asociației domnul Savin Liviu, persoană care este împuternicită să desfășoare și procedura de dobândire a personalității juridice.
 • Consiliul Director

Art. 41. (1) Consiliul Director este organul executiv de conducere alAsociaţiei, format din 9(nouă) membri numiţi de Adunarea Generală a Asociaților pe o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului.

 • Consiliul Director îl desemnează, dintre membrii săi, pe directorul executiv al Consiliului Director, care va îndeplini si functia de director executiv al Asociatiei.
 • Pot fi membri în Consiliul Director si persoane care ocupă functii de conducere în cadrul institutiilor si autoritătilor publice membre ale Asociatiei dat fiind faptul că interesul respectivelor autorităti si institutii, în calitatea lor de membre asociate, este de a sprijini activitatea Asociatiei.
 • Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 42. (1) Consiliul Director asigurăpunerea în executare a hotărârilor Adunării Generale aAsociaţilor şi exercită atribuţiile prevăzute de prezentul Statut şi cele ce îi vor fi delegate de Adunarea Generală a Asociaților.

 • Consiliul Director exercită următoarele atribuţii privind activitatea proprie a Asociaţiei:
 1. prezintă Adunării Generale a Asociaților raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al exerciţiului financiar viitor şi proiectul programelor Asociaţiei;
 • propune cuantumul cotizaţiei care se va include în proiectul de buget al Asociaţiei, supus spre aprobare Adunării Generale a Asociaților;
  • propune principalele direcţii de acţiune, strategii şi măsuri de realizare a scopurilor Asociației;
  • angajează Asociaţia în relaţiile cu autorităţi publice naţionale şi străine, cu finanţatori şi organisme internaţionale, precum şi cu alte foruri a căror participare este necesară în vederea obţinerii de finanţări ne-rambursabile şi rambursabile, destinate realizării unor obiective de interes comun;
  • propune înfiinţarea de filiale şi alte organisme, societăti comerciale sub tutela Asociatiei urmărind realizarea scopurilor comune si le supune aprobării Adunării Generale a Asociatilor;
  • îl numeste si îl revocă din funcţie pe directorul executiv al Consiliului Director, care îndeplineste si functia de director executiv al Asociatiei.
   • aprobă organigrama si statutul funcţional al personalului angajat al Asociaţiei care se constituie într-un aparat tehnico-operaţional (inclusiv Regulamentul Intern al salariatilor Asociatiei), precumşi politica de resurse umane;
   • elaborează metodologia şi organizează concursul pentru ocuparea posturilor existente în organigrama aprobată de către Adunarea Generală a Asociaţilor;
   • propune Adunării Generale a Asociaţilor numirea şi revocarea Cenzorului;
   • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în sarcina sa prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociatiei;
   • aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, cu excepţia contractelor a căror valoare depăşeşte echivalentul în Lei al sumei de 100.000 Euro;
  • angajează personalul Asociaţiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de Adunarea Generală a Asociaţilor şi ţinând cont de bugetul aprobat de aceasta;
  • acceptă donatii si sponsorizări legate de activitatea Asociatiei, în conditiile legii;
 • în relaţia cu membrii Asociaţiei, monitorizează plata cotizaţiei anuale de către aceştia la bugetul Asociaţiei şi decide măsurile care urmeazăsăfie luate împotriva asociaţilor care nuşi-au achitatcotizaţia datorată în termenul prevăzut de prezentul Statut;
 • dezbate problemele de interes general privind dezvoltarea si promovarea turismului ivite în perioada dintre sedintele Adunării Generale a Asociaților si care prezintă urgentă, sens în care adoptă hotărâri cu concluzii si propuneri de măsuri corespunzătoare;
 • împuterniceste, în caz de nevoie si în conditiile legii si ale Statutului, una sau mai multe persoane pentru a îndeplini anumite atributii cu caracter special în numele si în favoarea Asociatiei;
  • orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală a Asociaților.

Art. 43. (1) Consiliul Director se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea directorului executiv al Consiliului Director ori la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului Director.

 • Şedinţele Consiliului Director sunt conduse de către directorul executiv al Consiliului sau, în lipsa acestuia, de către membrul Consiliului desemnat să conducă ședința.

Art. 44. Convocarea Consiliului Director se face cu cel puţin 5 (cinci) zile calendaristice înaintede data stabilită pentru desfăşurarea şedinţelor, iar în situaţii care reclamă urgenţă, cu cel puţin 48 de ore înainte. Convocarea se va face în scris de către directorului executiv al ConsiliuluiDirector, precizându-se ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei şi, după caz, orice alte documente  ale ordinii de zi.

Art. 45. (1) Deciziile Consiliului Director se iau în prezenţaşi cu votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor Consiliului Director.

 • Consiliul Director va alege dintre participanţii la şedinţă sau va desemna, din rândul salariatilor Asociației, un secretar care va redacta procesul-verbal al şedinţei. Procesele-verbale se semnează de toţi membrii Consiliului Director prezenţi. Deciziile Consiliului Director se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociaţiei.

Art. 46. Deciziile se semneazăde către membrii Consiliului Director prezenți la ședință.

Art. 47. Deciziile contrare legii sau StatutuluiAsociaţieipot fi atacate înjustiţie de către oricare dintre membrii acestuia, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data când au luat cunoştinţă despre decizie sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Art. 48. Membrul Consiliului Director care, într-o anumităproblemăsupusădeciziei ConsiliuluiDirector, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

Art. 49. Calitatea de membru în Consiliul Director încetează: a) la data expirării mandatului, dacănu a fost reales;

b) prin renunțarea expresăla mandat; c) prin deces sau punere sub interdicție;

d) prin revocarea mandatului, în următoarele situații:

i) dacăe condamnat printr-o sentințăpenală;

ii) dacăa compromis imaginea și integritatea Asociației;

iii) dacădovedește lipsăde interes în îndeplinirea mandatului încredințat; iv) dacăobține rezultate slabe în îndeplinirea mandatului încredințat.

Art. 50. (1). Sunt numiţi în calitate de membri ai primului Consiliu Director:

▪ SAVIN LIVIU – președinte;

▪ ȘOFLĂU MIȘU-VIRGIL – membru;

▪ HOCHIAN IOAN – membru;

▪ HUDEMA NICOLAE-OCTAVIAN – membru.

 • D.    Directorul Executiv

Art. 51. Pentru realizarea scopuluişi obiectivelor sale,Asociaţiaconstituie un aparat tehnicpropriu care reprezintă, prin personalul angajat în acesta, structura de activitate curentă a Asociaţiei care lucreazăîn baza organigramei, a fişelor de post și a dispozițiilor RegulamentuluiIntern al salariaților.

Art. 52. Aparatul tehnic este condus de către undirector executivcare se numeşteşi se revocădecătre Consiliul Director și care îndeplinește și functia de director executiv al Consiliului Director/Asociației. Directorul executiv al Consiliului Director/Asociaţiei îşi exercită atribuţiile în baza unui contract de mandat.

Art. 53. Atribuțiile directorului executiv vizează, în principal:

 1. administrarea documentelor și bunurilor Asociaţiei;
 2. elaborarea şi semnarea documentelor înaintate spre aprobare Adunării Generale a Asociaţilor și Consiliului Director al Asociației;
 3. informarea Adunării Generale a Asociaţilor și a Consiliului Director asupra activităţilor desfăşurate de aparatul tehnic al Asociaţiei;
 4. organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii curente a Asociației;
 5. reprezentarea şi angajarea, prin semnătură, a Asociației în raporturile cu terţii din ţară și/sau din străinătate, inclusiv în raporturile cu instituțiile publice și cu cele bancare;
 6. negocierea şi semnarea, în condiţiile legii, a contractelor ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, cu excepţia contractelor a căror valoare depăşeşte echivalentul în Lei al sumei de 100.000 Euro;
 7. duce la îndeplinire deciziile adoptate de Consiliul Director;
 8. negocierea, încheierea, suspendarea, modificarea, desfacerea sau încetarea, în condiţiile legii, a contractelor individuale de muncă încheiate de Asociație;
 9. formularea către Consiliul Director a propunerilor privind nivelul de salarizare în funcţie de studii şi muncă efectiv prestată şi alte forme de remunerare a personalului, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege;
 • asigurarea bunei gestionări a patrimoniului Asociației și a veniturilor acesteia;
 • asigurarea managementului economic şi financiar al organizației;
 • alte atribuții stabilite conform contractului de mandat, hotărârilor AGA și deciziilor Consiliului Director.

Art. 54. În exercitarea atribuțiilor sale, directorul executiv emite decizii.

 • CENZORUL

Art. 55. (1) Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de către cenzorul numit de cătreAdunarea Generală a Asociaților pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului.

 • Este numit Cenzor al Asociației doamna ABUREL IULIANA, Expert Contabil autorizat 29991/2011, domiciliat în Bacau, str. 9 Mai nr.24, sc A ap.10;.

Art. 56. CenzorulAsociatieitrebuie sa deţina calitatea de expert contabil sau de contabilautorizat, în condiţiile legii. Acesta nu poate fi membru/reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţilor şi/sau în Consiliul Director.

Art. 57. În realizarea competenţei sale, cenzorul are următoarele atribuţi:

a) verificămodul în care este administrat patrimoniulAsociaţiei;

 • b)   întocmeste rapoartele pe care le prezintă Consiliului Director şi Adunării Generale;
 • participă la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
 • îndeplinește orice alte atribuţii de control financiar prevăzute în prezentul Statut sau stabilite de către Adunarea Generală a Asociaților.

Art. 58 Cenzorul poate fi revocat din funcție înainte de expirarea mandatului pentru motive bine întemeiate, prin hotărâre a Adunării Generale. Prin motive întemeiate, se înțeleg acele motive sau cauze care ar putea leza sau lezează imaginea sau interesele Asociației

CAPITOLUL VII

Dizolvarea şi lichidarea

Art. 59. Asociaţia se dizolvă:

 1. de drept, în următoarele situații :
 2. prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente;
 3. prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților.

Art. 60. Asociația se dizolvă de drept, în următoarele situații :

 • imposibilitatea realizării scopului şi obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 • imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu prezentul Statut, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;
 • reducerea numărului de asociaţi sub limita de 2, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop (6 luni).

Art. 61. Asociaţia se dizolvăprin hotărârea instanţei judecătoreşti competente, când:

 1. scopul sau activitatea sa a devenit ilicită, sau contrară ordinii publice;
 2. realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 3. Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 4. Asociaţia a devenit insolvabilă.

Art. 62. (1) LichidareaAsociaţieise va face în condiţiile prevăzute de legislaţia privindasociaţiile.

 • Bunurile Asociaţiei rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii Adunării Generale sau a instanţei judecătoreşti competente.

Art. 63. (1) Dupăterminarea lichidării, lichidatorii trebuie săcearăradiereaAsociaţieidinRegistrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 • Asociaţia îşi înceteazăexistenţa la data radierii ei din Registrul asociaţiilorşi fundaţiilor.

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

Art. 64. (1) Prezentul Statut poate fi modificat doar prin acte adiționale încheiate cu respectarea reglementărilor legale și prevederilor statutare.

 • Modificarea sau completarea prezentului Statut se realizează in forma scrisă, cu îndeplinirea condiţiilor legale de fond şi formă, prin înscrierea acestor modificări/completări în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia.

Art. 65. (1)Asociaţiavaţine la sediul său evidenţele contabile, registrele cerute de lege,rapoartele corecte şi complete ale conturilor, procesele-verbale ale ședințelor Adunării Generale şi ale Consiliului Director, precum şi un registru cuprinzând dispozițiile emise de directorul executiv.

 • Toate dosarele şi registrele Asociaţiei pot fi inspectate de către oricare dintre asociaţi și oricare dintre membrii Consiliului Director, inclusiv de cenzorul Asociației.

Art. 66. (1) Prezentul Statut este guvernat de legea română. În situaţia în care intervin modificăriale legislaţiei în domeniu, prezentul Statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.

 • Prevederile prezentului Statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.
  • Toate litigiile născute din sau în legătură cu acest Statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.